رد کردن لینک ها

نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند (علامت تجاری). از آن جایی که برند (علامت تجاری) به عنوان یک مال شناخته می شود، بنا براین قابل خرید و فروش است. برند در قالب یک قرارداد می تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد. به عبارت دیگر، قرارداد انتقال علامت تجاری، قراردادی است که به موجب آن صاحب برند به طور یکجا حقوق مربوط به علامت را به فروش می رساند. فروش برند موجب انتقال مالکیت آن میشود.

مالک برند زمانی می تواند آن را به دیگری انتقال دهد که علامت تجاری به طور کامل به ثبت رسیده باشد. پس انتقال علامت در مرحله ارائه ی اظهارنامه «عملاً» منتفی است.

همچنین انتقال علامت می تواند در رابطه با همه کالاها و خدماتی باشد که در آن به ثبت رسیده. یا برخی از آنها.

اگر هدف از انتقال مالکیت گمراه کردن دیگران باشد، این نقل و انتقال قابل ابطال است. این ابطال به تقاضای اشخاص ثالث و توسط دادگاه صورت می پذیرد. به عنوان مثال اگر مالک علامت تجاری ثبت شده در محلت مقرر قانونی از علامت خود استفاده نکند؛ حق انحصاری ناشی از ثبت علامت را از دست میدهد. و نمی تواند چنین علامتی را به دیگری انتقال دهد.

تماس با ثبت تیرگان

فرایند نقل و انتقال برند

جدا از قرادادی که ممکن است میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده منعقد شود. گام نخست انتقال، انعقاد سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده است. برای صدور این سند صلح، نخست دفترخانه از اداره مالکیت معنوی استعلام می کند تا علامت تجاری به هر دلیل توقیف نباشد. پس از دریافت پاسخ مثبت استعلام، سند صلح تنظیم و طرفین با در دست داشتن این سند، اقدام به انتقال مالکیت برند در اداره مالکیت معنوی می کنند.

چند نکته در خصوص نقل و انتقال برند:
  • چنانچه طرفین اقدام به تنظیم سند صلح جهت انتقال برند بکنند اما در اداره مالکیت معنوی نام مالک را تغییر ندهند، این انتقال بین طرفین نافذ اما در مقابل اشخاص ثالث بلا اثر خواهد بود. به عنوان مثال در چنین فرضی انتقال گیرنده نمیتواند ذی نفع در دعوای نقض حقوق برند مزبور باشد. همچنین نمیتواند اقدام به اعطای مجوز بهره برداری از برند به شخص دیگر کند.
  • در خصوص انتقال علامت تجاری باید توجه داشت که برای انتقال برند لزومی به انتقال شرکت یا سرقفلی نیست. برند می تواند بدون انتقال شرکت یا سرقفلی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود.
  • هرچند برای ثبت برند نیاز به ارائه ی مجوزی که نشان دهنده فعالیت متقاضی در حوزه ای که می خواهد برند را در آن به ثبت برساند می باشد، اما هنگام انتقال برند، انتقال دهنده نیازی به ارئه مجوز کسب و کار ندارد.
انتقال جزیی بند

مالک علامت تجاری می تواند برند خود را جزئاً یا کلاً انتقال دهد. انتقال جزیی علامت تجاری ممکن است و صورت زیر باشد:

  • انتقال علامت تجاری ممکن است در خصوص برخی از کالاها یا خدماتی باشد که علامت مورد انتقال برای آن به ثبت رسیده است. به طور مثال برندی در طبقات پوشاک، مواد غذایی و مواد شیمیایی به ثبت رسیده است. حال در زمان انتقال، انتقال دهنده مختار است که همه این طبقات را به انتقال گیرنده منتقل کند. یا مثلا فقط در طبقه پوشاک. در فرض اخیر انتقال جزیی علامت رخ داده. و انتقال گیرنده تنها مالک برند مذکور در طبقه پوشاک شده است و نه در طبقه مواد غذایی و مواد شیمیایی.
  • انتقال ممکن است به شیوه های خاص یا برای حوزه های جغرافیایی معین و مشخص صورت گیرد.

 

نقل و انتقال برند ناشی از ادغام دو شرکت

یکی دیگر از مواردی که علامت تجاری ثبت شده انتقال میابد فرضی است که دو شرکت در هم ادغام شوند. در این فرض چون با ادغام شرکتهای یاد شده شرکت جدید با شخصیت مستقل و جدید ایجاد میشود لذا انتقال علامت هم به شخص دیگر صورت گرفته است.

نقل و انتقال برند از طریق ارث

چنانچه مالک علامت تجاری فوت کند، علامت تجاری وی به ورثه طبق قانون ارث منتقل میگردد. سهم هر یک از ورثه در مالکیت علامت تجاری به نسبت سهمی است که طبق قانون ارث از ترکه متوفی دارند. همچنین مالکیت ورثه در برند مذکور به صورت مشاعی خواهد بود.

بازگشت به بالای صفحه