رد کردن لینک ها

صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

مطابق قانون و اساسنامه شرکتها، شرکای شرکت با مسوولیت محدود میتوانند در هر زمان، سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث (از جمله شریک شرکت) جزئاً یا کلاً منتقل نمایند. چنانچه شریک تمام سهم الشرکه خود را منتقل نماید از شرکت خارج می گردد.

باید توجه داشت که در شرکتهای با مسوولیت محدود این امکان وجود دارد که کلیه اعضای هیات مدیره از جمله مدیرعامل خارج از شرکاء شرکت باشند. بنابر این ممکن است پس از انتقال کلیه سهم الشرکه و خروج از شرکت به عنوان عضو شریک، شخص همچنان عضو هیات مدیره شرکت باقی بماند.

همچنین باید در نظر گرفت که انتقال سهم الشرکه، هم با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر می باشد و هم مستقیماً با ارایه صورتجلسه نقل و انتقال. چنان چه طرفین در دفتر اسناد رسمی سند صلح تنظیم کنند هم باید پس از آن اقدام به تنظیم صورتجلسه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایند.

تماس با ثبت تیرگان

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  در شرکتهای با مسئولیت محدود

 

نام شرکت………………………………….  شماره ثبت ……………………….. و شناسه ملی ……………………..  سرمایه ثبت شده ………………………… ریال   در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ………………………………….  به خانم ها / آقایان ………………………………….  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                          میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی …………………… که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی ……………  آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

 

به خانم / آقای ………………………………  احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده  شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

                    نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

خانم / آقای ………………………………. دارای  ……………….          امضاء

خانم / آقای ………………………………. دارای  ……………….          امضاء

خانم / آقای ………………………………. دارای  ……………….          امضاء

 

 

 نکات مهم در خصوص صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه :

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای  صدور سند رسمی  دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

2ـ فتوکپی  شناسنامه و کارت ملی شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

3ـ صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده 102 قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.

4ـ در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل  و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.

5ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

6ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است.

7ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.

8ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند

9ـ صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

بازگشت به بالای صفحه