رد کردن لینک ها

صورتجلسه تغییر تعداد اعضای هیات مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

در شرکتهای مسئولیت محدود ممکن است شرکاء شرکت تصمیم بگیرند تا تعداد اعضای هیات مدیره را کم یا زیاد کنند. در این خصوص دو نکته قابل دکر است:

اول –  در شرکتهای مسدولیت محدود تشکیل هیات مدیره با یک نفر ممکن است. در این حالت اساسنامه خاص اینگونه شرکتها باید تصویب شود.

دوم –  در هنگام تاسیس، تعداد اعضای هیات مدیره در اساسنامه ذکر شده است. چنانچه در هنگام تغییرات این تعداد تغییر یابد باید اصلاح ماده مزبور در اساسنامه هم به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد.

سوم – تعداد اعضا در اساسنامه می تواند به صورت «حداقل – حداکثر» نوشته شود.

 

تماس با ثبت تیرگان

نمونه صورتجلسه در خصوص تغییر تعداد اعضای هیات مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ………………………………..  و شناسه ملی ……………………… با مسئولیت محدود به شماره ثبت ……….. مورخ  ……………………  ساعت  ………………….  با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه

 

دستور جلسه تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح ماده اساسنامه

تعداد اعضاء هیأت مدیره به…………… نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ………………………………..  احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

نکات مهم در خصوص صورتجلسه تغییر تعداد اعضای هیات مدیره:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

3ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.

4ـ درشرکتهای محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.

5ـ صورتجلسه در سه نسخه تهیه و  تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد

بازگشت به بالای صفحه