رد کردن لینک ها

ثبت بین المللی برند (سیستم مادرید)

ثبت بین المللی برند (سیستم مادرید). با پیوستن ایران به موافقتنامه مادرید و پروتکل آن، برای مالکین علائم تجاری در ایران امکان ثبت علامت تجاری به صورت بین المللی وجود دارد. هم اکنون امکان ثبت مادرید در 85 کشور عضو این موافقتنامه وجود دارد.

شرایط لازم:

جهت ثبت مادرید، ثبت برند به صورت ملی در کشور مبدا (ایران) و پس از آن ارائه ی اظهارنامه بین المللی ثبت علامت می باشد. باید توجه داشت که بر خلاف تصور عموم، ثبت بین المللی به این معنا نیست که با ثبت در یک دفتر، علامت تجاری در همه ی کشورهای عضو پیمان ثبت می گردد. بلکه همه کشورهای مورد نظر مالک اظهارنامه باید در اظهارنامه ی مربوط ذکر و اقدامات و هزینه های جداگانه هر کدام پرداخت گردد.

تماس با ثبت تیرگان

ثبت بین المللی برند در سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام می شود.

هزینه های واریزی جهت ثبت مادرید را به تفکیک هر کشور در اینجا ببینید.

در فهرست زیر کشورهای عضو پیمان مادرید را می بینید.

Contracting Party Signature Instrument In Force Details
Afghanistan Accession: March 26, 2018 June 26, 2018
African Intellectual Property Organization (OAPI) Accession: December 5, 2014 March 5, 2015 Details
Albania Accession: April 30, 2003 July 30, 2003
Algeria Accession: July 31, 2015 October 31, 2015 Details
Antigua and Barbuda Accession: December 17, 1999 March 17, 2000 Details
Armenia Accession: July 19, 2000 October 19, 2000 Details
Australia Accession: April 11, 2001 July 11, 2001 Details
Austria December 29, 1989 Ratification: January 13, 1999 April 13, 1999
Azerbaijan Accession: January 15, 2007 April 15, 2007
Bahrain Accession: September 15, 2005 December 15, 2005 Details
Belarus Accession: October 18, 2001 January 18, 2002 Details
Belgium June 28, 1989 Ratification: December 22, 1997 April 1, 1998 Details
Bhutan Accession: May 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina Accession: October 27, 2008 January 27, 2009
Botswana Accession: September 5, 2006 December 5, 2006
Brunei Darussalam Accession: October 6, 2016 January 6, 2017 Details
Bulgaria Accession: July 2, 2001 October 2, 2001 Details
Cambodia Accession: March 5, 2015 June 5, 2015 Details
China Accession: September 1, 1995 December 1, 1995 Details
Colombia Accession: May 29, 2012 August 29, 2012 Details
Croatia Accession: October 23, 2003 January 23, 2004
Cuba Accession: September 26, 1995 December 26, 1995
Cyprus Accession: August 4, 2003 November 4, 2003
Czech Republic Accession: June 25, 1996 September 25, 1996
Democratic People’s Republic of Korea June 28, 1989 Approval: July 3, 1996 October 3, 1996
Denmark June 28, 1989 Ratification: November 10, 1995 February 13, 1996 Details
Egypt June 28, 1989 Ratification: June 3, 2009 September 3, 2009
Estonia Accession: August 18, 1998 November 18, 1998 Details
Eswatini Accession: September 14, 1998 December 14, 1998 Details
European Union (EU) Accession: July 1, 2004 October 1, 2004 Details
Finland December 27, 1989 Acceptance: December 29, 1995 April 1, 1996 Details
France June 28, 1989 Ratification: August 7, 1997 November 7, 1997
Gambia Accession: September 18, 2015 December 18, 2015 Details
Georgia Accession: May 20, 1998 August 20, 1998 Details
Germany June 28, 1989 Ratification: December 20, 1995 March 20, 1996 Details
Ghana Accession: June 16, 2008 September 16, 2008 Details
Greece December 13, 1989 Ratification: May 10, 2000 August 10, 2000 Details
Hungary June 28, 1989 Ratification: July 3, 1997 October 3, 1997 Details
Iceland Accession: January 15, 1997 April 15, 1997 Details
India Accession: April 8, 2013 July 8, 2013 Details
Indonesia Accession: October 2, 2017 January 2, 2018 Details
Iran (Islamic Republic of) Accession: September 25, 2003 December 25, 2003
Ireland December 28, 1989 Ratification: July 19, 2001 October 19, 2001 Details
Israel Accession: May 31, 2010 September 1, 2010 Details
Italy June 28, 1989 Ratification: January 17, 2000 April 17, 2000 Details
Japan Accession: December 14, 1999 March 14, 2000 Details
Kazakhstan Accession: September 8, 2010 December 8, 2010
Kenya Accession: March 26, 1998 June 26, 1998 Details
Kyrgyzstan Accession: March 17, 2004 June 17, 2004 Details
Lao People’s Democratic Republic Accession: December 7, 2015 March 7, 2016 Details
Latvia Accession: October 5, 1999 January 5, 2000
Lesotho Accession: November 12, 1998 February 12, 1999
Liberia Accession: September 11, 2009 December 11, 2009
Liechtenstein June 28, 1989 Ratification: December 17, 1997 March 17, 1998
Lithuania Accession: August 15, 1997 November 15, 1997 Details
Luxembourg June 28, 1989 Ratification: January 1, 1998 April 1, 1998 Details
Madagascar Accession: January 28, 2008 April 28, 2008 Details
Mexico Accession: November 19, 2012 February 19, 2013 Details
Monaco December 21, 1989 Ratification: June 27, 1996 September 27, 1996
Mongolia June 28, 1989 Ratification: March 16, 2001 June 16, 2001
Montenegro Declaration of Continued Application: December 4, 2006 June 3, 2006 Details
Morocco June 28, 1989 Ratification: July 8, 1999 October 8, 1999 Details
Mozambique Accession: July 7, 1998 October 7, 1998
Namibia Accession: March 31, 2004 June 30, 2004 Details
Netherlands December 27, 1989 Acceptance: November 28, 1997 April 1, 1998 Details
New Zealand Accession: September 10, 2012 December 10, 2012 Details
Norway Accession: December 29, 1995 March 29, 1996 Details
Oman Accession: July 16, 2007 October 16, 2007 Details
Philippines Accession: April 25, 2012 July 25, 2012 Details
Poland Accession: December 4, 1996 March 4, 1997 Details
Portugal June 28, 1989 Ratification: December 20, 1996 March 20, 1997
Republic of Korea Accession: January 10, 2003 April 10, 2003 Details
Republic of Moldova Accession: September 1, 1997 December 1, 1997 Details
Romania December 30, 1989 Ratification: April 28, 1998 July 28, 1998
Russian Federation June 28, 1989 Ratification: March 10, 1997 June 10, 1997 Details
Rwanda Accession: May 17, 2013 August 17, 2013
San Marino Accession: June 12, 2007 September 12, 2007 Details
Sao Tome and Principe Accession: September 8, 2008 December 8, 2008
Senegal December 27, 1989
Serbia June 28, 1989 Ratification: November 17, 1997 February 17, 1998 Details
Sierra Leone Accession: September 28, 1999 December 28, 1999
Singapore Accession: July 31, 2000 October 31, 2000 Details
Slovakia Accession: June 13, 1997 September 13, 1997 Details
Slovenia Accession: December 12, 1997 March 12, 1998
Spain June 28, 1989 Ratification: April 17, 1991 December 1, 1995
Sudan Accession: November 16, 2009 February 16, 2010
Sweden December 21, 1989 Ratification: December 30, 1994 December 1, 1995 Details
Switzerland June 28, 1989 Ratification: February 1, 1997 May 1, 1997 Details
Syrian Arab Republic Accession: May 5, 2004 August 5, 2004 Details
Tajikistan Accession: March 31, 2011 June 30, 2011 Details
Thailand Accession: August 7, 2017 November 7, 2017 Details
Tunisia Accession: July 16, 2013 October 16, 2013 Details
Turkey Accession: October 1, 1998 January 1, 1999 Details
Turkmenistan Accession: June 28, 1999 September 28, 1999 Details
Ukraine Accession: September 29, 2000 December 29, 2000 Details
United Kingdom June 28, 1989 Ratification: April 6, 1995 December 1, 1995 Details
United States of America Accession: August 2, 2003 November 2, 2003 Details
Uzbekistan Accession: September 27, 2006 December 27, 2006 Details
Viet Nam Accession: April 11, 2006 July 11, 2006 Details
Zambia Accession: August 15, 2001 November 15, 2001 Details
Zimbabwe Accession: December 11, 2014 March 11, 2015 Details
the former Yugoslav Republic of Macedonia Accession: May 30, 2002 August 30, 2002
بازگشت به بالای صفحه