رد کردن لینک ها

اجازه بهره برداری از برند

اجازه بهره برداری از برند. قرارداد اجازه بهره برداری قراردادی است که به موجب آن مالک علامت تجاری به دیگری اجازه می دهد که در مقابل پرداخت مبلغی یا مجانی و به صورت انحصاری یا غیر انحصاری از علامت او استفاده کند.

با توجه به تعریف یاد شده، روشن است که انتقال مالکیت علامت با اجازه بهره برداری تفاوت اساسی دارد. زیرا در انتقال مالکیت اعم از مالکیت بر تسلیم اظهارنامه یا علامت ثبت شده، در صورتی که به صورت کامل باشد نه جزیی، ارتباط مالک با علامت قطع میشود. در این حالت مالک هیچ گونه رابطه حقوقی با علامت ندارد. اما در قرارداد اجازه بهره برداری مالکیت علامت برای مالک باقی است. و او با حفظ مالکیت در مقابل عوض یا مجانی صرفاً اجازه بهره برداری را به شخص دیگری میدهد.

اجازه ای که در قالب قرارداد اعطاء میشود میتواند برای همه یا بخشی از کالاها یا خدماتی باشد که علامت تجاری برای آنها به ثبت رسیده است. استفاده از علامت توسط طرف قرارداد به منزله استفاده مالک از علامت تجاری خواهد بود.

تماس با ثبت تیرگان

فرایند ثبت اجازه بهره برداری از برند

همانند آنچه در نقل و انتقال برند گفته شد، اجازه بهره برداری نخست طی صلحنامه ای در دفترخانه اسناد رسمی به امضای طرفین میرسد. دفترخانه پیش از تنظیم سند صلح، از اداره مالکیت معنوی عدم توقیف برند را استعلام مینماید.

پس از اخذ صلحنامه، صادرکننده اجازه بهره برداری برند طی اظهارنامه ای درخواست اعطای اجازه را به طرف مقابل میدهد. این اظهارنامه پس از تایید در اداره مالکیت معنوی در روزنامه رسمی آگهی میشود. سپس اجازه بهره برداری از برند مدکور در پشت گواهینامه ثبت علامت تجاری درج میشود.

چند نکته مهم:
  • در قرارداد باید اولاَ انحصاری بودن یا نبودن اجازه و ثانیاً مدت زمان آن قید گردد. همچنین باید مشخص شود که اجازه گیرنده آیا حق اعطای اجازه های بعدی به اشخاص دیگر را دارد یا نه.
  • علامت جمعی نمیتواند موضوع اجازه بهره برداری قرار گیرد.
  • این اجازه باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در بر داشته باشد. در غیر این صورت قرارداد اجازه فاقد اعتبار خواهد بود.
  • اگر قرارداد در اداره مالکیت معنوی ثبت نگردد، این قرارداد فقط بین طرفین معتبر است. و نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر خواهد بود.
  • قرارداد اجازه بهره برداری میتواند نسبت به بخشی از کالاها و خدمات باشد. یا نسبت به همه آنها.
بازگشت به بالای صفحه